REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO TAJEMNICZYPOKOJ.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

3. REZERWACJA

4. WARUNKI UMOWY I ZASADY ZABAWY W ESCAPE ROOM

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Serwis Internetowy www.tajemniczypokoj.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tajemniczypokoj.pl prowadzony jest przez Katarzynę Stypułę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KS Katarzyna Stypuła, ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań, NIP: 8883010218, REGON: 363593757, adres poczty elektronicznej: Wyślij wiadomość

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM ZGODNIE Z REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ

W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rezerwacji.

2.1.1. Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta odpowiedniego terminu zabawy. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwis Internetowy pola „Rezerwuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwis Internetowy). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM ZGODNIE Z REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ – POZOSTAŁE SPOSOBY KONTAKTU

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.2. Kalkulator wyceny urodzin – korzystanie z kalkulatora rozpoczyna się w momencie wybrania przez Klienta odpowiedniej zakładki na stronie Serwisu Internetowego. Poprzez kalkulator wyceny urodzin można wypełnić interesujące pola, a następnie wysłać zapytanie do Usługodawcy celem potwierdzenie dostępności terminów. Wypełnienie kalkulatora wyceny urodzin nie zobowiązuje Klienta do zawarcia późniejszej umowy.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM – KWESTIE TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Definicje obowiązujące w dokumencie regulamin Escape Room Poznań

1.4.1. ESCAPE ROOM – forma rozrywki świadczona przez tajemniczypokoj.pl, polegająca na rozwiązaniu zagadek oraz wydostaniu się z pokoju zabawy.

1.4.2. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji poprzez wybranie odpowiedniego, dostępnego terminu na wybrany Pokój, podanie niezbędnych informacji oraz wybranie pola akcji.

1.4.3. KALENDARZ DOSTĘPNOŚCI – pokazany na stronie kalendarz zawierający informacje dotyczące dostępności terminów, które Usługobiorca może zarezerwować. Daty zaznaczone kolorem zielonym oznaczają terminy wolne, zaś daty oznaczone kolorem czerwonym terminy zajęte.

1.4.4. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Wypożyczenia z Wypożyczającym.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. POKÓJ – dostępny w Serwisie Internetowym jeden z kilku pokoi prowadzonych przez Usługodawcę. Dokładny opis każdego pokoju znajduje się w zakładce „Dzieci” oraz „Dorośli”

Pozostałe definicje obowiązujące w niniejszym dokumencie

1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.4.8. SERWIS INTERNETOWY – Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.tajemniczypokoj.pl.

1.4.9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.4.10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.11. USŁUGODAWCA – Katarzyna Stypuła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KS Katarzyna Stypuła, ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań, NIP: 8883010218, REGON: 363593757, adres poczty elektronicznej: kontakt@tajemniczypokoj.pl.

1.4.12. REZERWACJA – rezerwacja dokonana za pomocą Formularza Rezerwacji dostępnego na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Rezerwacja poprzedza moment zawarcia Umowy.

1.4.13. UMOWA – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą polegająca na tym, że Usługodawca zobowiązuje się przygotować wybrany przez Usługobiorcę pokój na wybrany przez niego termin, a Usługobiorca zobowiązuje się z zarezerwowanego terminu skorzystać.

Tryb postępowania reklamacyjnego wg regulamin Escape Room Poznań

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w dalszej części Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tajemniczypokoj.pl;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wypożyczającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wypożyczającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. REZERWACJA

Rezerwacja Escape Room poprzedza zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługobiorcą.

Rezerwacji Escape Room Klient może dokonać przy pomocy Formularza Rezerwacji dostępnego pod adres: tajemniczypokoj.pl, w zakładce Rezerwacje, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 2.1.1 Regulaminu.

Podczas składania Rezerwacji Klient informowany jest o cenie oraz terminie, które następnie są potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości mailowej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

Dostępność terminów możliwych do dokonania Rezerwacji wskazana jest w zakładce Rezerwacje.

Rezerwacja dokonana przez Klienta wiąże Usługodawcę oraz Klienta.

Rezerwacja może zostać dokonana najpóźniej na dwie godziny przed datą rozpoczęcia zabawy, przy czym jeżeli Rezerwacja dotyczy dnia, w którym odbywa się zabawa Usługobiorca proszony jest o wcześniejszy kontakt z Usługodawcą.

Usługobiorca ma również możliwość dokonania Rezerwacji na stronie internetowej lockme.pl, która nie należy do Usługodawcy. Warunki korzystania ze strony internetowej lockme.pl uregulowane są w regulaminie zamieszczonym na stronie lockme.pl. W przypadku dokonania rezerwacji należy również zaakcpetować regulamin Escape Room Poznań Tajemniczy Pokój.

4. WARUNKI UMOWY I ZASADY ZABAWY/ REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ

Zawarcie Umowy między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu, a następnie potwierdzeniu przez Usługodawcę otrzymania Rezerwacji.

Cena Rezerwacji uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej Cenie Klient jest informowany najpierw na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Rezerwacji, a następnie w wiadomości potwierdzającej dokonanie Rezerwacji skierowanej od Usługodawcy do Usługobiorcy wg regulamin Escape Room Poznań.

 

4.3.3. Gra odbywa się w jednym pokoju, wybranym wcześniej przez Klienta.

4.3.4. Pokoje zabawy są monitorowane.

4.3.5. Zabawa w pokojach dla dzieci:

4.3.5.1. Gra w pokojach „Na ratunek tygrysom” i „Atak dinozaurów” przeznaczona jest dla dzieci od 8 lat wzwyż oraz dla ich opiekunów. Dzieci poniżej 8 roku życia mogę oczywiście także uczestniczyć w grze, jednakże z częścią zagadek mogą sobie samodzielnie nie poradzić. Gra oparta jest przede wszystkim na fajnej zabawie i dużej ilości śmiechu.

4.3.5.2. Gra w pokojach „Na ratunek tygrysom” i „Atak dinozaurów” przeznaczona jest dla 2-6 osób. Do uczestnictwa w grze w pokojach „Na ratunek tygrysom” i „Atak dinozaurów” konieczna jest obecność przynajmniej jednego dorosłego w wieku powyżej 18 lat. Dzieci mogą same uczestniczyć w zabawie, jedynie w sytuacji, w której WSZYSTKIE dzieci mają ukończone 11 lat. Maksymalna ilość dzieci w jednym pokoju to 5.

4.1 Ogólne zasady zabawy streszczające regulamin Escape Room Poznań

4.3.1. Czas gry to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnieniem do 15 minut, organizator ma prawo skrócić czas gry o czas spóźnienia. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnienie ponad 15 minutowym, organizator gry ma prawo odmówić udziału w grze spóźnionemu uczestnikowi.

4.3.2. Po wejściu do Escape Room, zabrania się używania jakichkolwiek swoich przedmiotów. Wszystko czego potrzebujecie znajduje się w pokojach. W szczególności zabrania się używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. W przypadku użycia któregokolwiek z ww. urządzeń cała grupa graczy zostanie od razu wyproszona z pokoju, a gra zostanie przerwana.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

5.1.1. Płatność gotówką na miejscu zabawy.

Termin płatności:

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tajemniczypokoj.pl;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową

Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji wg regulamin Escape Room Poznań.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione co stanowi zapis w regulamin Escape Room Poznań.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Niniejszy punkt Regulamin Escape Room Poznań ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług wg regulamin Escape Room Poznań.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tajemniczypokoj.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 10 Regulaminu oraz na stronie Serwisu Internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku Umowy Wypożyczenia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy jak postanawia regulamin Escape Room Poznań

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.7.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Wypożyczający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wypożyczającego utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wypożyczającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ

Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu Escape Room Poznań

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy wypożyczenia.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kwestie nierozstrzygnięte w niniejszym regulaminie

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WG REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

KS KATARZYNA STYPUŁA ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań tajemniczypokoj.pl kontakt@tajemniczypokoj.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy wypożyczenia następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWGEO TAJEMNICZYPOKOJ.PL ZGODNIE Z REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZGODNIE Z REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

KS KATARZYNA STYPUŁA ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań kontakt@tajemniczypokoj.pl lub drogą poprzez formularz kontaktowy dostępny pod z zakładce Kontakt

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy wypożyczenia następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ

Zgodnie z regulamin Escape Room Poznań niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Katarzyna Stypuła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KS Katarzyna Stypuła, ul. Plac Wolności 5/5, 61-738 Poznań, NIP: 8883010218, REGON: 363593757, adres poczty elektronicznej: kontakt@tajemniczypokoj.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulamin Escape Room Poznań Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę:

2.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy.

Zgodnie z regulaminem Escape Room Poznań usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających ze Serwisu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (np. ilość Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu jak stanowi regulamin Escape Room Poznań.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

3. INTERPRETACJA COOKIES

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Rezerwacji zgodnie z regulamin Escape Room Poznań

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

Jak stanowi regulamin Escape Room Poznań standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. GOOGLE ANALITYCS

Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym zgodnie z regulamin Escape Room Poznań.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Kwestie techniczne związane z przeglądarką

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): · w przeglądarce Chrome · w przeglądarce Firefox · w przęglądarce Internet Explorer · w przeglądarce Opera · w przeglądarce Safari · w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim co stanowi regulamin Escape Room Poznań.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN ESCAPE ROOM POZNAŃ

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

Zgodnie z powyższymi punktami jak stanowi regulamin Escape Room Poznań administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

7.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

7.3.2. Certyfikat SSL.

regulamin Escape Room Poznań

Imię i nazwisko

Adres mailowy

Numer telefonu